Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Na čo slúži

Technológia pre ľudí, ktorým záleží na efektívnosti.

1. Pomáha riadiť udalosti vo firme  v zmysle vnútro firemnej legislatívy a zlepšuje vzťahy na pracovisku a celkovú firemnú kultúru.

IS FIRIS® Lite riadi firemné udalosti počas ich celého životného cyklu podľa pravidiel deklarovaných vnútro firemnou legislatívou. Umožňuje plnú elektronickú kontrolu nad udalosťami.

Takto zavedený poriadok vedie k zlepšovaniu pracovných vzťahov na pracovisku a zlepšuje celkovú firemnú kultúru.

2. Zvyšuje informovanosť

Manažment firmy  má k dispozícii on-line informácie o firemných udalostiach: kedy udalosť vznikla, kto zodpovedá za jej riešenie,  aké úlohy boli pridelené pre vyriešenie udalosti, v akom stave riešenia sa udalosť nachádza, kto a ako udalosť rieši, aký doklad o výkone bol zaznamenaný, kedy bude (bola) udalosť vyriešená a s akým výsledkom.

3. Zabezpečuje on-line kontrolu a prehľad nad udalosťami

Manažment firmy má možnosť  kedykoľvek kontrolovať stav riešenia udalosti, presne identifikovať kto, akým spôsobom a s akým výsledkom udalosť vyriešil a ako bol zákazník spokojný s vyriešením udalosti.

4. Znižuje náklady súvisiace s vyriešením udalosti

Manažment firmy vie aká bola prácnosť a koľko ho stálo vyriešenie jednotlivých udalostí. Vie túto prácnosť a vynaložené náklady porovnať s minulosťou resp. s plánovanými nákladmi na vyriešenie udalosti.

5. Optimalizuje  a štandardizuje procesy na vyriešenie udalostí

IS FIRIS® Lite umožňuje manažmentu firmy, aby  udalosť riešil v zmysle noriem, ktoré sa vzťahujú k udalosti (zákon, ISO norma,  vyhláška, smernica, vnútropodniková norma a pod.).  IS FIRIS® Lite je schopný riešenie tejto udalosti zdokumentovať a manažment má možnosť  posúdiť , či bola udalosť vyriešená štandardným spôsobom.

6. Optimalizuje zdroje

V IS FIRIS® Lite je možné sledovať vyťaženosť jednotlivých pracovníkov pracujúcich na jednotlivých udalostiach resp. úlohách vyplývajúcich z udalostí. Manažment firmy má denne informácie o aktuálnom workliste každého pracovníka, to znamená, že vie lepšie manažovať disponibilné zdroje a zvyšovať produktivitu práce.

7. Umožňuje prezentovať informácie nad udalosťami

Prostredníctvom IS FIRIS® Lite je manažment firmy schopný  jednotne a kvalitne prezentovať údaje nad udalosťami z rôznych uhlov pohľadu a manažérskych potrieb  a analyzovať  vzťahy medzi jednotlivými udalosťami.

8. Dynamicky a flexibilne reaguje na požiadavky a zmeny

S pomocou IS FIRIS® Lite je manažment firmy schopný dynamicky a flexibilne sa  prispôsobovať  požiadavkám zákazníka, reagovať na neočakávané zmeny z externého alebo interného prostredia.

9. Podporuje tímové riešenia  a posilňuje  osobnú zodpovednosť za vyriešenie udalosti

IS FIRIS® Lite umožňuje manažmentu firmy do procesu navádzania, odsúhlasovania, riešenia a analýz udalostí zapojiť väčší okruh zamestnancov  na  strednom a nižšom stupni riadenia. Prostredníctvom  tzv. vlastníctva udalosti resp. úlohy si  pracovníci  dokážu ľahšie osvojiť a ľahšie prijať osobnú zodpovednosť za ich  splnenie.

10.Buduje znalostnú databázu

Prostredníctvom IS FIRIS® Lite má manažment firmy možnosť  ukladať a zdieľať vedomosti o riešení jednotlivých typov a druhov udalostí na jednom mieste prístupnom všetkým oprávneným používateľom.

11. Umožňuje rýchly prístup k dokumentom

V IS FIRIS® Lite sa ten koho sa udalosť resp. úloha týka  vie rýchlo  dostať  k potrebným dokumentom, ktoré sa viažu k predmetnej  udalosti.

12. Zabezpečuje vysokú spoľahlivosť informácií a bezpečnosť ich uloženia

Užívateľ IS FIRIS® Lite pracuje s  relevantnými a úplnými dátami a údajmi, ktoré sa týkajú udalostí. Informácie o tom kto, kedy, čo, koľko, s akým výsledkom, atď. sú jednoznačne a nezmazateľne  v systéme zaznamenané.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info